Skip to main content
Frontpage slider
ReflexZoneTherapie | Onderzoek | Postgraduate scholing
Frontpage slider
ReflexZoneTherapie | Onderzoek | Postgraduate scholing

Missie en visie

RZT-TOP wil een bijdrage leveren aan kennisuitwisseling en een praktische aanvulling verzorgen binnen de natuurgeneeskunde, in het bijzonder de reflexzonetherapie.
Via bij- en nascholingen, masterclasses en specifieke thematische trainingen wordt bijgedragen aan de eigen en andermans vaardigheden met als doel het hoogst mogelijke niveau in ons beroep te bereiken, te verbeteren en te onderhouden.

Gespecialiseerde docenten uit binnen- en buitenland kunnen een bijdrage leveren aan zowel het beroep zelf als ook aan de medische bijscholingen.

Visie op gezondheid

Gezondheid betreft niet alleen fysiek welbevinden maar ook op psychisch, sociaal, economisch en spiritueel gebied kan de mens geraakt worden in zijn of haar welbevinden. ‘RZT-TOP’ vindt dit laatste van essentieel belang; men kan slechts over gezondheid spreken indien de mens in staat is toenemend bewust zinvol te leven.

Binnen deze holistische visie mag een natuurlijke aanpak naar onze mening niet ontbreken bij o.a. herstelprocessen tijdens en na ziekte.
Het team van RZT-TOP streeft er dan ook naar dat de reflexzonetherapie een welverdiende plaats gaat innemen in een multidisciplinair traject.

Zowel complementaire als reguliere zorgverleners streven eenzelfde doel na. De benadering vanuit de natuurgeneeskunde is om met name het lichaamseigen zelf-genezende vermogen te ondersteunen en waar mogelijk te versterken. Het is onze wens om tot een samenwerking te komen die er uiteindelijk toe bijdraagt om een wezenlijke verbetering van de gezondheid te bereiken en de kwaliteit van leven te verhogen.

Visie op onderwijs 

Ieder streeft al dan niet bewust naar duurzaam geluk, naar vrijheid van denken, vrijheid van lichamelijk ongemak en mogelijkheden om op eigen wijze te groeien en aldus inzicht te verwerven.
Teneinde dit streven voor de studenten met hun verschillende leerstijlen succesvol te laten zijn, is het belangrijk om hen de noodzakelijke kennis en vaardigheden te bieden door middel van diverse werkvormen.

Dit alles ontstaat binnen een leerklimaat waarbij respect, echtheid en empathie als grondhouding de basis vormt.
In dit verband is het eveneens van belang om het onderwijs waar het gaat om meningsvormende aspecten op een neutrale manier te presenteren.

Dit heeft slechts kans van slagen indien de structuur waarbinnen het onderwijs wordt gegeven voor alle betrokkenen duidelijk is en conform traditionele onderwijsnormen wordt geboden.

De gangbare voorwaarden en randvoorwaarden in het regulier onderwijs zijn in dit verband ook voor RZT-TOP van toepassing. Zo zullen betrokken, ervaren docenten, professionele aandacht geven aan het individuele leerproces van de deelnemers en waar nodig en wenselijk adequate ondersteuning bieden.